Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach

Szkolne Koło Caritas

O Szkolnych Kołach Caritas

Szkolne Koło Caritas jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas. Szkolne Koło Caritas jest powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekunem Koła jest nauczyciel szkoły, w której zostało ono powołane. Opiekę duchową sprawuje asystent kościelny, który czuwa też nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i włączała się w pracę nad formacją jego członków.

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność Koła mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.

Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości:

  • identyfikują w swym otoczeniu (szkolnym, sąsiedzkim) osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna – zbiórki na wsparcie leczenia, na zakup książek, wyprawek itp.);
  • angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki, przedszkola, szpitale, domy dziecka itp.);
  • wspierają działalność charytatywną Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. zbiórkach żywności, kwestach, akcjach promocyjnych).

SKC organizują swoje działania zgodnie ze wspólnie wypracowanym przez jego członków planem pracy.

Szkolne Koła Caritas na terenie naszej parafii:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im Henryka Sienkiewicza (68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 8) – opiekun: p. Anna Noak

Młodzi wolontariusze SKC pomagają dorosłym podczas świątecznych zbiórek żywności „Tak, pomagam” w sklepach sieci „Biedronka”, przed świętami odwiedzają z życzeniami chorych i personel w żarskich szpitalach, włączają się do wielu akcji Caritas naszej diecezji oraz Caritas Polska np. „Kromka chleba”, „Pola Nadziei”, „Zakochani dla chorych”, Bal Wszystkich Świętych. Wolontariusze pomagają również w parafialnej świetlicy „Bajka” na co dzień w odrabianiu lekcji oraz podczas wyjść i wycieczek. Aktywnie uczestniczą też w życiu parafii stale współpracując z Parafialnym Zespołem Caritas oraz Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.